Algemene voorwaarden

Inschrijving

• Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen
• Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, stuurt u de inschrijving naar E-motion Dance via de site of mail. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld
• Voor elke cursus waaraan wordt deelgenomen dient een aparte inschrijving te worden gedaan
• Bij tussentijds instromen, wordt het lesgeld naar rato berekend.
• Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden
• Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het afmeldingsformulier of via de mail, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
• E-Motion werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven
• Bij adreswijziging dient E-motion zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
• Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd en hoeft er geen cursusgeld te worden voldaan.

Betaling

• Het cursusgeld dient te worden betaald voordat het seizoen begint of tijdens de eerste les, dit kan door middel van een betalingsverzoek of door contant af te rekenen. De betalingsverzoeken worden in de eerste week van de nieuwe periode per e-mail verstuurd en dient binnen het gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Betaling kan ook worden voldaan middels automatisch incasso per maand. Het totale bedrag zal dan in 5 termijnen worden afgeschreven.
• Bij afwezigheid van een cursist dient het volledige bedrag betaald te worden en kan men niet het lesgeld verminderen.
• Bij niet tijdige betaling ontvang je een eerste herinnering en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.
• Bij het verzenden van een tweede herinnering moet er naast de achterstallige lesgelden €20,- aan administratiekosten worden betaald
• Mocht het lesgeld na een maand nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan, deze lessen kunnen niet gratis worden ingehaald.
• E-Motion behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren
• Wijzigingen van het mailadres en/ of rekeningnummer dienen per mail naar info@e-motiondance.nl worden doorgegeven

Korting

Voor kortingen verwijzen wij naar de pagina ‘Tarieven

Proefles

• Er kan voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Aanmelden voor een proefles kan via het proeflesformulier op de website of via de mail info@e-motiondance.nl.
• Voor elke dansvorm is 1 gratis proefles mogelijk. Hierna wordt per extra les €10,- in rekening gebracht.

Samenstelling groepen

Deze wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal E-Motion Dance de uiteindelijke beslissing nemen.

Lesperiodes en lesdoorgang

• E-motion Dance kent twee seizoenen, september-januari en februari-juli.
• Lessen kunnen geannuleerd worden bij gegronde redenen (overmacht situaties), zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.

Ziekte en afwezigheid

• Bij ziekte of afwezigheid van de docent, welke niet onder gegronde redenen vallen, zoals overmacht situaties, wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht en zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten in het lopende seizoen of in het seizoen wat daarop volgt. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan vijf lessen per cursus zijn vervallen per seizoen welke niet zijn ingehaald in een volgend seizoen en niet ingehaald gaan worden.
• Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht E-Motion Dance hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via mail of telefoon. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om de les bij een andere cursus in te halen.

Opzeggen

• Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging d.m.v. het afmeldingsformulier of via de mail, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
• Opzeggen kan via het afmeldingsformulier of via info@e-motiondance.nl . Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.
• Zonder schriftelijk afmelding blijft u automatisch ingeschreven
• Opzeggen kan bij een betaling per seizoen (5 termijnen) op 2 momenten in een jaar 1 maand voor het seizoen om is. De opzegging dient dus tenminste een maand voor de volgende periode ingediend worden (dus voor 1 aug voor de periode sep-jan, 1 jan voor de periode feb-jun, ook als je in bent gestroomd binnen een bepaalde periode. Bij het niet tijdig doorgeven van de opzegging, dus voor 1 augustus of voor 1 januari, bent u tijdens het eerste jaar na inschrijving verplicht het volgende seizoen te betalen. Na 1 jaar ingeschreven te zijn wordt het opzegtermijn verlaagd naar 1 maand. Mocht u al voor het gehele seizoen hebben betaald dan zal er naar ratio een bedrag terug worden gegeven.
• De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden, wel blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende seizoen, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
– Plotselinge verhuizing uit de regio.
– Ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, op vertoon van een medisch certificaat.
– Indien een cursist een advies van E-Motion Dance opvolgt om de cursus te beëindigen.
– Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan E-Motion Dance.

Aansprakelijkheid

• E-motion stelt zicht niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen of in de kleedkamers. Laat sieraden en kostbare spullen daarom liever thuis.
• E-motion stelt zicht niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door E-Motion Dance. Wij geven op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. E-Motion mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder/verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

Kledingvoorschriften

Kijk op de website bij het onderdeel kledingvoorschriften voor de algemene voorwaarden hierin.

 

PDF versie zal binnenkort worden vrijgegeven